Life+ Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
02-10-2023 13:32
LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA

Δικτύωση με Έργα Κλιματικής Αλλαγής

Συνδεθείτε με άλλα προγράμματα για την κλιματική αλλάγη

OiLCA-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα παραγωγής ελαιολάδου μέσω της βελτιστοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων και τη δημιουργία οικολογικής ετικέτας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg IVB SUDOE με περιοχή υλοποίησης τη νοτιο-δυτική Ευρώπη, και συγκεκριμένα την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Νότια Γαλλία. Οι στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα της παραγωγής ελαιολάδου και τη δημιουργία μιας οικολογικής ετικέτας για το ελαιόλαδο που να κοινοποιεί στον καταναλωτή τις προσπάθειες του κλάδου για την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Επικοινωνία: Carmen Capiscol, ccapiscol@citoliva.es, CITOLIVA-Technological Centre for Olive Farming and Olive Oil
Ιστοσελίδα έργου: www.oilca.eu/en/index.htm

logo_oilca

 

AgriClimateChange– Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της γεωργίας (LIFE+09 ENV/ES/000441)

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προσδιορίσει και να υποστηρίξει τις γεωργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ένα νέο λογισμικό ( ACCT )υπολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου γεωργικών εκτάσεων δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 120 γεωργικές εκτάσεις σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία , Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία) . Με βάση τις εκτιμήσεις , οι ειδικοί έχουν δημιουργήσει σχέδια δράσης με συγκεκριμένα μέτρα για κάθε έκταση με στόχο τη μείωση της ενεργαιακής κατανάλωσης και τις εκπομπές αέριων ρύπων. Τα αγροκτήματα αξιολογούνται ετησίως, προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων και , σύμφωνα με τα αποτελέσματα , τα σχέδια δράσης αναθεωρούνται κάθε χρόνο . Υπό το φως των μειώσεων που επιτυγχάνονται, σε όλες τις εκμεταλλεύσεις οι εταίροι του έργου έχουν δημιουργήσει μια λίστα με τα πιο αποτελεσματικά γεωργικά μέτρα για την προώθηση στον τομέα της γεωργίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα . Αυτές οι προτάσεις προορίζεται να χρησιμεύσουν ως βάση για μέτρα τόσο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής όσο και σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ( ΚΓΠ ).

Επικοινωνία:Blanca Hurtado (bhurtado@fundacionglobalnature.org), Fundación Global Nature
Ιστοσελίδα έργου: www.agriclimatechange.eu
Project_Leaflet 100912
AgriClimateChange_eng

 

IPNOA – Improved Flux Prototypes for N2O emission reduction from Agriculture (LIFE11 ENV/IT/302)

Το έργο IPNOA είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που αποσκοπεί στη βελτίωση της παρακολούθησης των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου από τη γεωργία και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης, προκειμένου να μετριαστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Τοσκάνη . Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα
1 . Ανάπτυξη αυτόματου σταθμού για τη συνεχή παρακολούθηση τοων εκπομπών N2O , CO2 και CH4 εδάφους και ενός φορητού οργάνου για την αξιολόγηση της χωρικής μεταβλητότητας των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο έδαφος.
2 . Επικύρωση του οργάνου μέσω της σύγκρισης των μετρούμενων δεδομένων με εκείνα που λαμβάνονται με τη χρήση μέσων υψηλής ευαισθησίας.
3 . Παραγωγή δεδομένων δύο ετών για εκπομπές εδάφους N2O , CO2  και CH4 για την κύρια καλλιέργεια της Τοσκάνης .
4 . Εγχειρίδιο για τη μείωση των γεωργικών εκπομπών N2O στην Τοσκάνη , που θα απευθύνεται σε τεχνικούς ,  αγρότες και  πολιτικούς ιθύνοντες.
5 . Ανάλυση σεναρίων  περιφερειακής κλίμακας , προκειμένου να προσδιοριστούν οι πλέον αποτελεσματικές δράσεις για την μείωση των εκπομπών N2O .

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Giorgio Virgili ( IPNOA Συντονιστής του Προγράμματος ), info@ipnoa.eu , g.virgili@westsystems.com

Ιστοσελίδα έργου : www.ipnoa.eu

Φυλλάδιο έργου

Logo Ipnoa_grande

 

CONDENSE – Σύστημα Διαχείρισης για την  παραγωγή λιπάσματος από κοπριά και υγρά απόβλητα ελαιουργείων ( LIFE10ENV/GR/596 )

Διάρκεια: 01/09/2011 – 31/12/2014

Τοποθεσία της πιλοτικής μονάδας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Στόχος: Η επίδειξη ενός συστήματος διαχείρισης κοπριάς και υγρών αποβλήτων ελαιουργείου που μετατρέπει αυτά τα απόβλητα σε ένα τελικό προϊόν πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά (υψηλή συγκέντρωση αζώτου, φωσφόρου και καλίου) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στη γεωργία, αντί της χρήσης χημικής λίπανσης.

Υπέυθυνος επικοινωνίας : Aggelos Niarhos, niarhos@aepde.gr

Ιστοσελίδα έργου : www.life-condense.eu

Ενημερωτικό Δελτίο Έργου

condense

 

AGROSCENARI 

Διάρκεια: 2009-2014

Πρόκειται για ιταλικό εθνικό έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασικής Πολιτικής. Το έργο εξέτασε και προσδιόρισε ορισμένες επιλογές για την προσαρμογή ιταλικών συστημάτων γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή. Σημαντικοί παράμετροι του έργου υπήρξαν η περιβαλλοντική και κοινωνικο οικονομικη βιώσιμότητα  καθώς και η μείωση της διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων.

Η έρευνα του έργου έχει στόχο τον καθορισμό της προσαρμοστικότητας στις αλλαγές του κλίματος των συστημάτων παραγωγής των καλλιεργειών αξιολογώντας την ενδο-ειδική βιοποικιλότητα. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόστηκαν νέες προσεγγίσεις για:

  1. την αξιολόγηση των δεικτών των αναμενόμενηων θερμικών και υδρολογικών συνθηκών σε διαφορετικές περιοχές, κάθε μία εκπρόσωπεί διαφορετικό σύστημα παραγωγής
  2. τον προσδιορισμό των θερμικών και υδρολογικών συνθηκών που απαιτούνται για την βέλτιστη ανάπτυξη ενός συνόλου ποικιλιών που σχετίζονται με το κάθε σύστημα παραγωγής
  3. τον προσδιορισμό ποικιλιώνγια τις οποίες οι μελλοντικές κλιματικές συνθήκες ταιριάζουν με τις κλιματικές απαιτήσεις τους.

Μέσω αυτής της προσέγγισης το έργο έχει αξιολογήσει την πιθανή προσαρμογή των καλλιεργείων σε περιοχές με διαφορετικά παραγωγικά σηστήματα. Μελέτες έχουν διεξαχθεί i) σε μια λοφώδη περιοχή στη νότια Ιταλία, που κυριαρχείται από αμπελώνες και ελαιώνες, με σημαντική παρουσία του σκληρού σίτου ii) σε μια αρδευόμενη περιοχή στη νότια Ιταλία, όπου  αραβόσιτος και κηπευτικές καλλιέργειες καλλιεργούνται iii) σε αρδευόμενη έκταση της κοιλάδας του Πάδου, όπου οι καλλιέργειες φρούτων καλλιεργούνται εντατικά.

Η ανάγκη να διευρυνθεί η βάση δεδομένων ποσοτικοποιημένων κλιματικών απαιτήσεων των ποικιλιών θα πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα για τη μελλοντική έρευνα για την προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

Ιστοσελίδα οργανισμού: www.isafom.cnr.it

LIFE CLIMATREE (LIFE14 CCM/GR/000635) – A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas

Το έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας και καινοτόμων εργαλέιων για τον υπολογισμό της αποθήκευσης άνθρακα σε μόνιμες καλλιέργειες δέντρων. Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και Συμβούλιο έχουν καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις πιθανότητες για την ένταξη του τομέα των χρήσεων γης, αλλαγών χρήσεων γής και δασολογίας στην ευρωπαϊκή πολιτική για την κλιματική αλλαγή και αν χρειαστεί να υποβάλει νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 9 της απόφασης 406/2009 / ΕΚ).

Οι πρωταρχικοί σκοποί του έργου είναι οι παρακάτω:

α) να βελτιώσει και να επικαιροποιήσει την εκτίμηση δεξαμενών άνθρακα εντός της ΕΕ συμπεριλαμβάνοντας την ικανότητα των δενροκαλλιεργειών (CO2 t / y)

β) να εκτιμήσει το κοινωνικοοικονομικό όφελος της αποθήκευσης άνθρακα σε δενδρώδης καλλιέργειες και να αξιολογήσει τις οικονομικές διαστάσεις κάτω απο διαφορετικά οικονομικά και κλιματικά σενάρια

γ) να βελτιώσει το σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ

δ) να προωθήσει και να δράσει ως καταλύτης για την ένταξη, ενσωμάτωση και επικράτηση των δεξαμενών άνθρακα στο αγροτικό τομέα

ε) να παράσχει μια πιο ακριβής και αυξημένη αρχική τιμή δεξαμενών άνθρακα και έτσι να βελτιώσει τη γνώση γύρω απο την παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής

Ιστοσελίδα έργου: www.lifeclimatree.eu

image

 

LIFE ADAPT2CLIMA – Προσαρμογή του γεωργικού τομέα των νησιών της Mεσογείου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Το LIFE ADAPT2CLIMA είναι ένα έργο που κύριο στόχο έχει να αυξήσει τις γνώσεις σχετικά με την ευπάθεια της γεωργίας της Μεσογείου στην κλιματική αλλαγή και να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο σχεδιασμό προσαρμογής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του χρηματοδοτικού μέσου LIFE14 – Climate Change Adaptation (CCA) και έχει διάρκεια 43 μήνες (01/10/2015 – 30/04/2019).

Ιστοσελίδα του έργου: adapt2clima.eu

logo_header

 

ADVICLIM – Προσαρμογή της αμπελουργίας στη κλιματική αλλαγή

Στις σημερινές συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, η παραγωγή κρασιού αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των πρακτικών της και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.

Σε απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην αμπελουργία στην κλίμακα αμπελώνα, το πρόγραμμα LIFE-ADVICLIM έχει ως στόχο να μελετήσει την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και σενάρια μετριασμού για μια σειρά από αμπελώνες που αντιπροσωπεύουν την κλιματική ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Ιστοσελίδα του έργου: www.adviclim.eu

adviclim

 

ECO2LIO (RDP) project Umbria region – Italy

Εκπόνηση διεπιστημονικής μελέτης για το αποτύπωμα άνθρακα του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην Ιταλία, με στόχο την προώθηση καινοτ’ομων διαδικασιώνμε την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών και τεχνολογιών κατά μήκος μιας πιο βιώσιμης αλυσίδας παραγωγής.

Ίδρυμα: Τμήμα Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Perugia, Via Borgo XX Giugno 74, 06121 Περούτζια, Ιταλία

Επικοινωνία: Καθηγητής Primo Proietti, mail: primo.proietti@unipg.it

 

CARBOTREE – Στρατηγικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής σε δενδρώδεις καλλιέργειες και τη δασοκομία στην Ιταλία

Η ομάδα μελέτης έχει ως στόχο να αναπτύξει τις εξισώσεις της παραγωγικότητας της βιομάζας των δέντρων, για τον υπολογισμό των δεικτών IPCC (όπως ο παράγοντας επέκτασης της βιομάζας BEF) και τη δέσμευση του άνθρακα στα πρώτα 30 χρόνια της καλλιέργειας της ελιάς, σε συνδυασμό με την εξέλιξη του άνθρακα του εδάφους στους ελαιώνες.

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και αποτελούν τη βάση για να περιγράφουν οι ελαιώνες ως μια σημαντική δεξαμενή άνθρακα.

Ίδρυμα: Τμήμα Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Perugia, Via Borgo XX Giugno 74, 06121 Περούτζια, Ιταλία

Επικοινωνία: Καθηγητής Primo Proietti, mail: primo.proietti@unipg.it

 

Ινστιτούτο δέντρων και ξύλευσης (IVALSA) – Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ιταλίας (CNR)

Το CNR-IVALSA αυτή τη στιγμή υλοποιεί πλήθος εθνικών και διεθνών προγραμμάτων για την ανταπόκριση των φυτών στην ξηρασία και την υφαλμύρωση, προκειμένου να βελτιωθεί ποιοτικά και ποσοτικά η παραγωγικότητα των φυτών και να υπάρξει αποτελεσματικότερη χρήση του νερού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

  • Στη συλλογή και διατήρηση γενετικού υλικού της ελιάς: Το CNR-IVALSA διατηρεί ίσως μεγαλύτερη συλλογή γενετικού υλικού της ελιάς (πάνω από 1000 δείγματα) στον κόσμο. Το Ινστιτούτο είναι επίσης ένα κέντρο στο πεδίο της διδασκαλίας / κατάρτισης, της δοκιμής νέων αγρο-τεχνολογιών και της παραγωγςή πιστοποιημένου χωρίς ιούς πολλαπλασιαστικού υλικού της ελιάς. Η έρευνα επικεντρώνεται ακόμη σε λειτουργικές μεταβολικές ενώσεις.
  • Στην ανάπτυξη της ελιάς, στις επιδράσεις περιβαλλοντικών περιορισμών και της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και τους μηχανισμούς προστασίας των ελαιόδεντρων.
  • Στη γεωργία ακριβείας: μη επεμβατικές μέθοδοι παρακολούθησης του νερού και βελτίωσης του προγραμματισμού άρδευσης και διαχείρισης της λίπανσης.

Επικοινωνία: Mauro Centritto, e-mail: mauro.centritto@cnr.it

Iστοσελίδα: www.ivalsa.cnr.it

logo-ivalsa

 

LIFE VITISOM – Καινοτόμες πρακτικές διαχείρισης της οργανικής ύλης του εδάφους στην αμπελουργία

Ο γενικός στόχος του LIFE VITISOM είναι η προώθηση μιας βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους των αμπελώνων, μέσα από την ανάπτυξη, τη δοκιμή και τη διάδοση μιας οικονομικά αποδοτικής και καινοτόμου τεχνολογίας οργανικής λίπανσης των αμπελώνων.

Επικοινωνία: Isabella Ghiglieno, isabella.ghiglieno@unimi.it, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia
Ιστοσελίδα έργου: http://en.lifevitisom.com/

logo_vitisom_FINALE